Tham gia Đồng Hành – Thách thức và cơ hội

Picture1

Chắc nhiều thành viên Đồng Hành đã tự hỏi tham gia Đồng Hành sẽ được gì cho bản thân? Tôi cũng đã tự hỏi vậy. Bạn mất thời gian, mất công sức cho Đồng Hành nhưng bạn nhận được gì? Bây giờ nhìn lại, thời gian tham gia Đồng Hành với tôi là thách thức và cơ hội. Trong cuộc sống, các thách thức và cơ hội đem lại các bài học quí, giúp bạn rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức và kĩ năng mềm. Bạn thường phải trả phí cho các thách thức và cơ hội đó, nhiều khi không hề nhỏ. Ví dụ như việc đi học, bạn phải trả học phí và lao động để