Tra cứu dữ liệu sinh viên nộp hồ sơ cho Đồng Hành Pháp kì 23 – 26

[abase form=”1,search,http://donghanh.net/vi/tieng-viet-result-pages/” table=”candidates” columns=”Họ^Ho!’160;24’=%Ho%,Tên^Ten!’80;24’=%Ten%,Giới tính (Nam/Nữ)^Gioi!’80;24’=Gioi,Ngày sinh (DD/MM/YYYY hoặc YYYY)^Ngay!’80;24’=%Ngay%,Trường (mã trường chính xác)^Truong!’80;24’=Truong,Kì nộp hồ sơ (chỉ nhập 1 kì)^Ki!’80;24’=Ki,Được nhận học bổng (TRUE hoặc FALSE)^HB!’80;24’=%HB%$Tìm dữ liệu” elements=”Ho, Ten, Gioi, Ngay, Truong, Ki, HB”]

Bạn có thể tra cứu dữ liệu sinh viên có hồ sơ được xét qua vòng 1 và được nhận tại Pháp từ kì 23 đến kì 26 tại đây.

Ví dụ:

  • Để tìm danh sách sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có hồ sơ được gửi ở kì 24, bạn gõ “BKHN” ở ô mã trường và “24” ở ô “Kì nộp hồ sơ”.
  • Để tìm danh sách sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhận học bổng ở kì 24, bạn gõ “BKHN” ở ô mã trường, “24” ở ô “Kì nộp hồ sơ” và “TRUE” ở ô “Được nhận học bổng”.
  • Để tìm tất cả các bạn nam, tên Dũng, nhận được học bổng ở kì 26, bạn gõ “Nam” ở ô giới tính, “Dũng” ở ô tên, “26” ở ô “Kì nộp hồ sơ” và “TRUE” ở ô “Được nhận học bổng”.

Mã trường

  • BKHN : Đại học Bách khoa Hà Nội
  • TNHN : Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • XD : Đại học Xây dựng
  • GTVT1 : Đại học Giao thông vận tải (cơ sở 1 tại Hà Nội)
  • VINH : Đại học Vinh
  • BKĐN : Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
  • KTĐN : Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  • SPĐN : Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
  • NNĐN : Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
  • BKHCM : Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
  • TNHCM : Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
  • GTVT2 : Đại học Giao thông vận tải (cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh)