Giới thiệu Đồng Hành trên đài RFI

Bài phỏng vấn nguyên chủ tịch Đồng Hành Nguyễn Hải Đăng được phát trên RFI năm 2006.