Bản tin Đồng Hành tháng 8-9/2009

Bản tin hoạt động của Đồng Hành tháng 8-9/2009. Bản tin (tải ở đây) bao gồm :

  • Đồng Hành giao lưu hè với các em sinh viên tại Việt Nam.
  • Thông tin Đồng Hành, bao gồm về việc xét học bổng mỗi năm một lần (và có thể cấp tiếp vào học kỳ sau)