Kết quả học bổng Đồng Hành chương trình lớp 12

Danh sách những bạn nhận học bổng Đồng Hành chương trình lớp 12 ở Huế và Thành Phố Hồ Chí Minh:   Huế,  TPHCM.