Kết quả học bổng kỳ 2 năm học 2009-2010

Đây là học kỳ đầu tiên Đồng Hành thử nghiệm chương trình xét duyệt 1 lần cho cả 2 học kỳ đối với đa số các trường Đại học. Kết quả học kỳ 2 được xét trên các hồ sợ đã được nhận học bổng học kỳ 1 với điều kiện kết quả học tập

Read More...