Thông báo chương trình học bổng năm học 2009-2010

Năm học 2009-2010 này, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua chương trình học bổng.
Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh,
– Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh,
– Đại học Bách khoa Hà Nội,
– Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội,
– Đại học Xây dựng Hà Nội,
– Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
– Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.