Đăng ký xét duyệt chương trình “Đồng Hành cùng sinh viên vượt qua mùa dịch”