Ủng hộ Đồng Hành

Các cá nhân tổ chức có thể đóng góp cho Đồng Hành:

  • Bằng ngân phiếu (dành cho các mạnh thường quân tại Pháp): gửi ngân phiếu với ordre là Đồng Hành đến địa chỉ: 16 rue du Petit Musc, 75004 Paris, France.Email: [email protected]

 

    • Bằng chuyển khoản ngân hàng: tài khoản


Bank name: Société Générale
Bank code: 30003
Agence code: 02216
Account number: 00037282023
Key: 52
RIB: 30003 02216 00037282023 52
IBAN: FR76 30003 02216 00037282023 52
BIC: SOGEFRPP