Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành 2014-2015

Ban điều hành Đồng Hành tại Pháp

Phạm Thành Trung

Chủ tịch quỹ học bổng Đồng Hành nhiệm kì 2014-2015

Sinh viên năm thứ 2 (L3), Ecole Polytechnique, Pháp

Email: thanh-trung.pham@donghanh.net

Nguyễn Ngọc Nam

Tổng thư kí Đồng Hành Pháp 2014-2015

Email: ngoc-nam.nguyen@donghanh.net

Chu Xuân Bách

Thủ quỹ Đồng Hành Pháp nhiệm kì 2014-2015

Sinh viên năm thứ nhất (L3), Ecole Polytechnique, Pháp

Email: xuan-bach.chu@polytechnique.eduxuan-bach.chu@donghanh.net

Phạm Minh Quang

Phụ trách chung hoạt động đối nội (liên lạc đại diện trong nước, quản lí hồ sơ)

Sinh viên năm thứ 2 (L3), Ecole Polytechnique, Pháp

Email: minh-quang.pham@donghanh.net 

Đỗ Thị Phương Thuý

Phụ trách chung hoạt động đối ngoại

Sinh viên năm cuối (M2), ENSAE ParisTech

Email: dothuy317@gmail.comthuy.do@donghanh.net 

Trần Hoàng Chương

Phụ trách liên lạc các nhà tài trợ

Sinh viên năm thứ 4 (M2), Ecole Polytechnique – Ecole des Mines ParisTech

Email: hoang.chuong-tran@donghanh.net 


Lê Hữu Phước

Phụ trách hoạt động gây quỹ tại siêu thị

Sinh viên năm thứ 2 (L3), Ecole Polytechnique

Email: huu-phuoc.le@polytechnique.edu 


Phạm Việt Cường

Phụ trách chương trình dạy học gây quỹ hằng tuần

Sinh viên năm thứ 3 (M1), Ecole Polytechnique

Email: phamvietcuonga2@gmail.com, viet-cuong.pham@donghanh.net 


Nguyễn Anh Túc

Phụ trách quan hệ Fondation de France

Email: anhtuc.nguyen@gmail.com 


Nguyễn Đăng Tùng

Phụ trách quan hệ Fondation de France

Email: dang-tung.nguyen@donghanh.net 


Đoàn Nguyên Nhựt

Phụ trách các chương trình hợp tác học bổng

Email: nguyen-nhut.doan@donghanh.net 

Phùng Xuân Kiên

Phụ trách chung hoạt động truyền thông

Sinh viên năm 3 (M1), Ecole Polytechnique

Email: phungxuankien1@gmail.comxuan-kien.phung@donghanh.net 

Đoàn Nguyên Nhựt

Phụ trách kĩ thuật

Sinh viên năm thứ 4 (M2), Ecole Polytechnique – Télécom ParisTech

Email: nguyen-nhut.doan@donghanh.net  


Phạm Việt Cường

Phụ trách truyền thông bằng tiếng Pháp

Sinh viên năm thứ 3 (M1), Ecole Polytechnique

Email: phamvietcuonga2@gmail.com, viet-cuong.pham@donghanh.net 

Ban điều hành Đồng Hành tại Singapore

Huỳnh Nam Khoa

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Singapore

Nghiên cứu sinh tại Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Email: nam-khoa.huynh@donghanh.net

Ban điều hành Đồng Hành tại Taiwan

Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Taiwan

Đại học Quốc gia Taiwan

Email: anh-dung.nguyen@donghanh.net

Ban đại diện Đồng Hành tại Việt Nam

Trương Ngọc Kiểm

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Bắc

Khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Email: kiemtn@gmail.com 

Nguyễn Lê Duy

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Trung

Phó Bí thư Đoàn trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

Email: nguyenleduy.due@gmail.com 

Nguyễn Hữu Nhã

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Nam

Giảng viên trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Email: nghuunha@yahoo.com 

Tô Diệu Khanh

Phó chủ tịch, đại diện Đồng Hành Việt Nam

Email: dieu-khanh.to@donghanh.net