Kết quả tra cứu

[abase table=”candidates” columns=”Mã số^Ma,Họ            ^Ho,Tên^Ten,Giới tính^Gioi,Ngày sinh  ^Ngay,Lớp/Ngành^Lop,Trường^Truong,Địa chỉ^Dia,Học bổng kì^Ki,Được nhận học bổng^HB” where=”AND Ki>22″ echo=”0″ ack=”green”]