Kết quả học bổng kỳ 2 năm học 2009-2010

Đây là học kỳ đầu tiên Đồng Hành thử nghiệm chương trình xét duyệt 1 lần cho cả 2 học kỳ đối với đa số các trường Đại học. Kết quả học kỳ 2 được xét trên các hồ sợ đã được nhận học bổng học kỳ 1 với điều kiện kết quả học tập học kỳ vừa qua vẫn tiếp tục thể hiện sử cố gắng phấn đấu của các bạn sinh viên. Riêng với trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, đây là lần xét học bổng đầu tiên.

Sau khi xét duyệt, học bổng Đồng Hành kỳ 2 năm học 2009-2010 chọn được 70 hồ sơ đạt yêu cầu. Danh sách các bạn nhận học bổng ở các đường dẫn sau:

Đại học Ngoại ngữ Đà nẵngkết quả xét duyệt lần 2